<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek wielu rolników i izb rolniczych z całego kraju zwrócił się do Ministra Rolnictwa o umożliwienie skorzystania ze wsparcia dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w związku z napływem do Polski płodów rolnych z Ukrainy uwzględniając wypłatę dofinansowania maksymalnie do 300 ha, niezależnie od posiadanej powierzchni gospodarstwa.

W odpowiedzi czytamy, że: ” ……. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, suma powierzchni upraw do których może być stosowana pomoc w zakresie przepisów § 13zt i 13zw ww. rozporządzenia Rady Ministrów  nie może być większa niż 300 ha, pomniejszona o powierzchnię upraw, do której producentowi rolnemu odpowiednio przyznano już pomoc, o której mowa w § 13zt i 13zw ww. rozporządzenia Rady Ministrów oraz o powierzchnię upraw, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Analogiczna zasada znajduje się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, zgodnie z którym suma powierzchni upraw nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 lub § 13zw ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wyjątkiem powierzchni upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Przedstawiając powyższe,  informuję, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od 16 maja 2022 r. do 31  marca 2023 r. do pierwszych 300 ha upraw rolnych.

<<  powrót