<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do KRIR o skierowanie wniosku mającego na celu wyjaśnienie, czy możliwa jest zmiana limitu zwrotu podatku akcyzowego w przypadku, gdy nastąpiło powiększenie gospodarstwa rolnego.

W odpowiedzi z MRiRW czytamy: “….., że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (2) stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

A zatem jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych.

W przypadku powiększenia lub nabycia gospodarstwa rolnego, producent rolny składający wniosek w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych użytków rolnych, na których prowadzi produkcję rolniczą, w części niewykorzystanego na te użytki rocznego limitu przez poprzedniego posiadacza w danym roku. Zaistniałe zmiany w zakresie powierzchni użytków rolnych powinny zostać uwzględnione przy wydawaniu decyzji w drugim terminie, tj. powinien zostać ustalony nowy limit na dany rok oraz wysokość zwrotu przysługująca producentowi rolnemu w drugim terminie stanowiąca różnicę pomiędzy łączną kwotą rocznego limitu a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w pierwszym terminie danego roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z załączonych przez niego faktur.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy, do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (3). Zgodnie z art. 129 kpa, strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnieść odwołanie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia.

W sytuacjach budzących wątpliwości organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 50 § 1 kpa, może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

<<  powrót