<<  powrót

W związku publikacją rozporządzenia przyznającego odstępstwa dla gospodarstw, gdzie utrzymywane są świnie wyłącznie na użytek własny, o których mowa w § 1 ust. 4 dodanym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. z2023 poz .866) zmieniającego z dniem 10 maja 2023 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, prosimy o jak najszerszą dystrybucję tekstu rozporządzenia oraz wzoru oświadczenia wśród hodowców trzody chlewnej.

Złożenie oświadczenia determinować będzie zastosowanie odstępstw w zakresie merytorycznym podczas kontroli.

Derogacja ma zastosowanie do poniższych wymagań:
1. prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej “produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
3. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
4. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
5. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
6. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,
7. monitorowanie i zwalczanie gryzoni;

Źródło: PIW Białogard

<<  powrót