<<  powrót

W lipcu 2023 roku kończy się  VI kadencja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2023 zarządziła na niedzielę 24 września 2023 roku wybory do izb rolniczych.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1995r.
o izbach rolniczych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania
problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
2. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych
spółdzielniach wkłady gruntowe

Rozdział 4

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby

Art. 23.

1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego
zgromadzenia mają członkowie izby.
2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem
przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej
reprezentowania przy czynnościach prawnych.


Art. 24.

1.Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków
izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu
tajnym.
2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków
rady powiatowej izby, z tym że:
a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,
b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza
4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady;
2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich
członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne
zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.
3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą
liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby.
4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą
w skład walnego zgromadzenia izby.
5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu
wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby
działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad
powiatowych izby stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat, radę
powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5,
ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której obszarze
działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed
upływem kadencji tego zgromadzenia.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom
posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na
posiedzeniu.


Art. 25.

1. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały,
Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia.
Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania
poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób

Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Zachodniopomorska Izba Rolnicza obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu dla członków komisji

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy izba@zir.pl lub osobiście do biura ZIR w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 22a/9, IV piętro

W terminie do 29 marca 2023r.

<<  powrót