<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa NIK o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej oraz o zbadanie sytuacji na rynku zbóż w Polsce.

W odpowiedzi czytamy: “Odpowiadając na wystąpienia Pana Prezesa o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli czynności kontrolnych w następujących obszarach: zasadności drastycznego wzrostu cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej oraz sytuacji na rynku zbóż w Polsce, w związku ze znaczącym aktualnym spadkiem cen zbóż proponowanych polskim rolnikom, uprzejmie dziękujemy za przesianą korespondencję,

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że problematyka dotycząca szeroko pojętego rolnictwa stanowi istotny przedmiot zainteresowania analitycznego i kontrolnego NIK w zakresie “znaczonym ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli’. Przykładem kontroli z tego obszaru, w interesującym Pana Prezesa zakresie są choćby kontrole: Wybrane aspekty działalności Grupy Azoty SA oraz spółek zależnych (1/20/002]KGP), Prawidłowość działania służb i inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę ilości i jakości zbóż importowanych do Polski przez przejścia graniczne z terenu województwa podkarpackiego (S/17/003/LRZ), Prawidłowość działania służb i inspekcji funkcjonujących na wybranych przejściach granicznych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, w zakresie kontroli ilości i jakości importowanych zbóż (S/17/005/LLU),

Warto w tym miejscu również wskazać, że poruszone we wniosku problemy dotyczące rosnących cen i dostępności nawozów były omawiane na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 kwietnia 2022 r. Dostrzegając wagę podniesionej problematyki, a także jej istotność w kontekście społeczno-gospodarczym, chcemy zapewnić, że przedłożone przez Pana Prezesa wnioski zostały potraktowane z należytą starannością. NIK będzie na bieżąco uwzględniać wt. problematykę w prowadzonych analizach i podejmować ewentualne działania kontrolne w ramach posiadanych kompetencji, stosownie do nowych zjawisk i okoliczności. Przesłane wnioski zawierające cenne informacje będą mogły zostać uwzględnione w procesach analitycznych służących planowaniu przyszłej działalności kontrolnej NIK”.

<<  powrót