<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił 8 grudnia 2023 roku do MRiRW w sprawie podniesienia płatności dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą na ONW.

W odpowiedzi MRiRW poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 r., że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

“Mając na uwadze potrzebę złagodzenia trudności występujących na obszarach górskich i podgórskich dokonana została analiza płatności ONW, udzielanych w ramach Interwencji I 9. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W związku z tym, że w małoobszarowych gospodarstwach rolnych funkcjonujących na obszarach górskich i podgórskich, wobec mniejszej skali produkcji i wysokich kosztów jednostkowych w porównaniu do obszarów w innych rejonach kraju, trudniej jest zapewnić opłacalność produkcji zwierzęcej, podjęta została decyzja o zwiększeniu od 2024 r., stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Proponuje się zatem aby, wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności została zwiększona: na obszarach strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej ze zwierzętami, ze stawki 550 zł/ha UR/rok do 676 zł/ha UR/rok, a na obszarach ONW typ górski, z 750 zł/ha UR/ rok do 829 zł/ha UR/rok.

Ponadto, mając na uwadze postulaty, że obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP, na obszarach górskich i podgórskich, często jest niemożliwa do utrzymania bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia oraz ze względu na znaczny wzrost kosztów nawozów i energii w ostatnich latach, proponuje się zmniejszenie wymogu minimalnej obsady zwierząt trawożernych, uprawniającej do ubiegania się o wyższe płatności ONW z 0,5 DJP do 0,3 DJP.

Powyższe rozwiązania zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 r. Następnie, zmiany w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej celem akceptacji.”

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że na lata 2023-2027 utrzymane zostało wsparcie dochodów związane z produkcją do bydła.

Przeprowadzone analizy wykazały, że trudności w sektorze bydła dotykają hodowców w całym kraju w podobnym stopniu. Dlatego też, w celu zahamowania spadku produkcji w sektorze, płatność związana do bydła (w formie płatności do bydła oraz płatności do krów) ma charakter powszechny – jest skierowana do wszystkich hodowców bydła w całym kraju i do wszystkich ras.

Jednocześnie mając na uwadze specyficzne trudności, jakich doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), ww. rolnicy mogą ubiegać się o płatność do bydła/krów posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw – co najmniej 3 szt.).

<<  powrót