<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania zmian w dostępie do pomocy na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W odpowiedzi czytamy:

PROW 2014 – 2020 realizuje cele dotyczące poprawy konkurencyjności rolnictwa, zrównoważonego
zarządzania zasobami naturalnymi i działań w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju
terytorialnego obszarów wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 realizowanych jest łącznie 15 działań
skierowanych głównie do sektora rolnego, w tym działanie M06 – Rozwój gospodarstw i działalności
gospodarczej, które zostało zaprogramowane w różnych obszarach tematycznych, w tym m.in. wspiera
rozpoczęcie działalności rolniczej przez młodych rolników, rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz
rozwój małych gospodarstw. Pomoc w ww. obszarach jest udzielana w formie premii (wypłacanej
w dwóch ratach). Przy programowaniu instrumentów wsparcia zaplanowano, iż premia w ramach
działania M06 będzie mogła być udzielona tylko raz, co zostało zapisane w dokumencie PROW 2014-
2020.Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” skierowana jest do właścicieli gospodarstw
rolnych o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro, a głównym celem jest wsparcie rozwoju
tych gospodarstw, poprzez stymulowanie rozwoju produkcji rolniczej i w konsekwencji zwiększanie
ich wielkości ekonomicznej. Wpisuje się to w cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych
wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie
z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji
rolnej”. Natomiast „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” realizują cel szczegółowy 6A –
ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia
miejsc pracy a przedmiotowa pomoc skierowana jest do osób utrzymujących się z pracy
w gospodarstwach rolnych, które poprzez podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej
decydują się na rezygnację z działalności rolniczej bądź traktowanie jej jako działalności dodatkowej
na rzecz założenia własnej działalności gospodarczej. Każdy z ww. instrumentów wsparcia ma
określone warunki dostępu i wiąże się z podjęciem zobowiązań służących realizacji wskazanego celu.
Rolnik może uzyskać tylko jedną z tych premii w okresie realizacji PROW 2014-2020 – albo na
restrukturyzację małego gospodarstwa albo na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W ten sposób ze
środków publicznych wspiera się jedną, wybraną przez rolnika, aktywność zawodową. Umożliwia to
objęcie pomocą większej liczby beneficjentów. Na obecnym etapie realizacji Programu nie przewiduje
się zmiany w tym zakresie.

<<  powrót