<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie sporządzenia katalogu maszyn, które poruszają się i są ciągnięte ciągnikiem rolniczym/pojazdem silnikowym oraz wymagają rejestracji/homologacji lub innych pozwoleń dopuszczających je do ruchu drogowego, Ministerstwo Infrastruktury (w piśmie z dnia 8 czerwca 2021 r.) przekazało następujące wyjaśnienia: 

“Kwestia dopuszczenia do ruchu, w szczególności wymagań stosowanych w procedurze homologacji typu UE dla pojazdów rolniczych, są precyzyjnie wskazane na poziomie unijnym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji j nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych. Rozporządzenie to stosuje się bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia określa zakres zastosowania tego aktu w odniesieniu do pojazdów rolniczych i leśnych:

  1. ciągniki (kategorie T i C),
  2. przyczepy (kategoria R),
  3. wymienne urządzenia ciągnięte (kategoria S),

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 167/2013 na producencie pojazdu spoczywa obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu UE w przypadku wprowadzania do obrotu nowych pojazdów kategorii T, C, R, S.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż to producent dokonuje klasyfikacji wyprodukowanych przez siebie pojazdów do jednej z ww. kategorii, opierając się na definicjach i kryteriach, wynikających z art. 3 oraz art. 4 ww. rozporządzenia. Zatem jeśli pojazdy zostaną skonstruowane w taki sposób, iż producent sklasyfikuje je jako pojazdy należące do kategorii R lub S, bezwzględnie muszą być objęte ważnym świadectwem homologacji typu UE pojazdu wydanym na podstawie przywołanego rozporządzenia nr 167/2013. Poniżej wskazujemy link do strony dotyczącej procedur homologacyjnych:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/homologacja-pojazdow

<<  powrót