<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 15 grudnia 2021r. w w sali bankietowej pawilonu „Młyn nad Starą Regą” w Tarnowie koło Łobza odbyło się VI Walne Zgromadzenie VI kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Obradom przewodniczył Prezes Andrzej Karbowy, który powitał członków Walnego Zgromadzenia. Po części powitalnej nastąpiło przyjęcie proponowanego porządku obrad i regulaminu obrad, kolejnym etapem był wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w skład której weszli: Pani Beata Kiepuszewska – Przewodnicząca, Pan Marek Szoć i Pan Władysław Bieniek oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Ryszard Bojek – Przewodniczący, Pan Andrzej Leja – Sekretarz i Pan Bronisław Broniszewski – Członek. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół, stwierdzając ważność VI Walnego Zgromadzenia, a wraz z tym możliwość podejmowania uchwał.

Następnie głos zabrali: Pan Jerzy Kopaszewski Przewodniczący Komisji Budżetowej i Pan Bogdan Macewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, którzy odczytali informacje z przeprowadzanych prac komisji.

W kolejnej części obrad Prezes Andrzej Karbowy, na wniosek Członków Walnego Zgromadzenia przedstawił osobiście informacje z działalności Zarządu – szczegółowy opis działań Zarządu zebrani otrzymali na piśmie. Wystąpienia Prezesa, Wiceprezesa oraz Delegata do KROR przede wszystkim odnosiły się do sytuacji pogodowej w roku bieżącym, a w szczególności do funkcjonowania aplikacji suszowej. W związku z wieloma zastrzeżeniami co do działania tej aplikacji Zarząd w dalszym ciągu będzie podejmował czynności zmierzające do zmian w systemie monitoringu suszy.

W części uchwałodawczej posiedzenia Członkowie Walnego Zgromadzenia poddali pod głosowanie następujące uchwały:

  • Uchwała nr VI/01/2021 w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie,

Uchwała w całości została odrzucona. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i naniesieniu poprawek została wraz ze zmianami poddana pod głosowani i została przyjęta.

  • Uchwała nr VI/02/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/02/2015 Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zasad określających wysokości diet członków organów statutowych izby, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Problemowych zmienionej uchwałą Walnego
  • Uchwała nr VI/03/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/03/2015 Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych członków organów statutowych izby, delegata do Krajowej Rady Izby Rolniczych
  • Uchwała nr VI/04/2021 w sprawie uchwalenia maksymalnej wysokości pomocy finansowej, o której mowa w §13 pkt 16 Statutu Izby, udzielanej przez Zarząd w roku budżetowym jednostkom samorządu terytorialnego
  • Uchwała nr VI/5/2021 w sprawie wyrażenia stanowiska Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w przedmiocie aktualnej sytuacji w rolnictwie

Uchwały zostały przyjęte.

Na tym obrady VI Walnego Zgromadzenia zakończono.

<<  powrót