<<  powrót

W dniu 22 lipca 2021 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dotyczyły następujących kwestii:

  1. Do art. 1 dotyczącego zmiany art. 29 ust. 1 poprzez dodanie pkt 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – proponuje się zastąpić wielkość zbiorników „5 000 m2” na „10 000 m2”, o taką zmianę samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował.
  2. Do art. 2 dotycząca zmiany ustawy z dnia 9 maja 1998 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wprowadzenia możliwości wymiany i korespondencji prowadzonej pomiędzy Agencją a stroną postępowania czyli rolnikiem wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji może być niekorzystny dla rolników; ponieważ przy obecnych łączach Internetu na terenach wiejskich, ustanowienie przepisów, że przesyłkę uważa się za doręczoną skutecznie mimo braku odczytania przez stronę w systemie teleinformatycznym spowoduje że rolnik może „przeoczyć” termin do odwołania się od decyzji ARiMR, albo np. nie odpowiedzieć na wezwanie do uzupełnienia dokumentów – co skutkować będzie brakiem dofinansowania, zwrotem środków etc. powodując kłopoty finansowe gospodarstwa. Argumentacja przytoczona w uzasadnieniu do zmiany ustawy, że zmiana spowoduje przyśpieszenie doręczeń korespondencji oraz obniżenie kosztów obsługi Agencji – dla samorządu rolniczego jest nie do zaakceptowania – dlatego też proponuje się wykreślenie ww. zaproponowanego art. 10aa.
  3. Do art. 3 dotyczącego dodania po pkt 2a) w art. 3 pkt 2b) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – proponuje się zastąpić w przedstawionej zmianie wielkość zbiorników „5 000 m2” na „10 000 m2” oraz odpowiednio zmieć pkt 2a w tym zakresie.
  4. Do art. 5 dotyczącego zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

– do pkt 1 w zakresie dodania w art. 3 po pkt 13a pkt 13b w którym dodano nowe działanie w PROW 2014-2020 „zarządzanie ryzykiem” – samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował o wprowadzenie takiego działania w PROW w świetle słabo funkcjonujących ubezpieczeń do upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa i rok rocznie zmniejszających się środków z budżetu państwa na ten cel, które już w sezonie wiosennym nie zabezpieczają zapotrzebowania rolników. Jednak niezrozumiała i nie do zaakceptowania jest informacja podana w uzasadnieniu do wprowadzenia tego działania, że obejmie ona tylko rolników hodujących drób od ryzyka wystąpienia salmonelli. Powstaje pytanie, a dlaczego nie hodowców świń od ryzyka wystąpienia np. ASF w dobie tak drastycznie ujemnej opłacalności produkcji trzody chlewnej – na takie uzasadnienie samorząd rolniczy nie wyraża zgody.

– do pkt 3 i 7 – samorząd rolniczy jest przeciwny, aby ustanawiać nowego beneficjenta PROW 2014-2020 tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. II Filar WPR tj. PROW powinien być przeznaczony dla rolników w celu poprawy konkurencyjności ich gospodarstw oraz na rozwój wsi, natomiast PGW Wody Polskie powinno korzystać ze środków budżetu państwa.

– do pkt 8) – samorząd rolniczy nie wyraża zgody na zapis zaproponowany w pkt 8) nadający nowe brzmienie ust. 2 art. 37a mającego na celu zwolnienie instytutów badawczych uczestniczącego w operacji w ramach PROW 2014-2020 z obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Rozumiejąc założenia przyświecające zmianie przepisu, samorząd rolniczy uważa, że każdy podmiot, co do zasady powinien być równy wobec prawa a zapis ten zdaniem samorządu nie zwiększy zaangażowania instytutów w realizację działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” itp., co zakładano. Powinny nastąpić zmiana zasad ocen instytutów o co Instytuty wielokrotnie wnioskowały i co w pełni popierała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W załączeniu pismo przewodnie.

Źródło: KRIR

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Pismo KRIR-uwagi do ustawy PROW 76 KB
<<  powrót