<<  powrót

 W odpowiedzi na pismo KRIR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 21 listopada 2023 r. przedstawiło informację na temat szeregu instrumentów wsparcia dla producentów rolnych, które z miały poprawić dochodowość prowadzonej produkcji czy też obniżyć koszty produkcji, m. in. dotyczy to “pomocy suszowej” za rok 2023.

Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Planuje się uruchomienie powyższej pomocy w 2024 r.

<<  powrót