<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W jego późniejszej części uczestniczyli członkowie komisji budżetowej: przewodniczący pan Jerzy Kopaszewski, pani Wanda Wilk, pan Jan Kubik, pan Marek Szczepankiewicz oraz pan Dariusz Ruszczycki.

Posiedzenie rozpoczął oraz poprowadził Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy.

            W pierwszej części spotkania omówiono dokumenty związane z organizacją zbliżającego się Walnego Zgromadzenia, które zaplanowane jest na 20 kwietnia br. oraz zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

            W drugiej części posiedzenia wraz z przedstawicielami komisji budżetowej omówiono sprawy związane z sytuacją w rolnictwie, szczególnie jeśli chodzi o nawozy. Dużą uwagę skupiono na piśmie skierowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka, które mówi o tym, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.03.2022 r. zmieniającym rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR, umożliwiono producentom rolnym dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią covid-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w 2022 r. na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1.09.2021 do 15.05.2022 r. Należy pamiętać, iż pomoc przyznana będzie tylko do 50 ha powierzchni upraw rolnych, a wysokość stawki pomocy wynosi 500 zł na 1ha powierzchni upraw rolnych oraz 250 zł na 1ha powierzchni łąk i pastwisk. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR, a wniosek będzie można złożyć do dnia 16 maja br. Pomoc będzie mogła być udzielana po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Jak informuje również Minister w swoim piśmie odnośnie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy 2021 został złożony wniosek o wprowadzenie do wykazy prac legislacyjnych RM projektu rozporządzenia, który ma na celu m. in. stworzenie podstawy prawnej do uruchomienia pomocy producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni został zgłoszony.

            Następnie została przedstawiona relację ze spotkania Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych tj. zachodniopomorskiej, wielkopolskiej, kujawsko-pomorskiej, lubuskiej, pomorskiej, które odbyło się 31 marca br. Najważniejszym punktem tego spotkania było wspólnie wypracowane stanowisko, w którym poruszone zostały nurtujące rolników problemy i które zostało przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do wiadomości Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Poruszono również temat związany z ubezpieczeniami upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa, a także o dostępie do nowej oferty ubezpieczeń – AGRO Ubezpieczenia, którego głównym udziałowcem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przedyskutowano temat wydzierżawienia obwodów łowieckich, realizowaniu płatności przez koła łowieckie, po czym Zarząd wraz z komisją budżetową przeszli do omówienia kwestii związanych z projektami uchwał przygotowanymi na zbliżające się WZ, z wykonaniem budżetu za 2021 rok oraz projektem budżetu na 2022 rok.

<<  powrót