<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 17 czerwca w biurze ZIR w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR. Gośćmi spotkania byli p. Justyna Jakubowicz-Dziduch -Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z Z-cą p. Krzysztofem Berest, w posiedzeniu uczestniczył także Delegat do KRIR p. Wacław Klukowski.

Posiedzenie od powitania rozpoczął Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy.

W pierwszej części spotkania Zarząd ZIR podsumował przebieg konferencji w Międzyzdrojach, oraz szczegółowo omówił materiały na zbliżające się Walne Zgromadzenie ZIR.

Kolejna część posiedzenia odbyła się już przy udziale zaproszonych gości. Prezes wraz z p. Dyrektor KOWR przekazali obecnym informacje w temacie spotkania, w którym uczestniczyli oboje. Spotkanie miało miejsce w Warszawie i dotyczyło współpracy pomiędzy KOWR, izbami oraz kwestii przeznaczania nieruchomości do przetargów na Ośrodki Produkcji Rolniczej tzw. OPR i kryteriów przy tych przetargach. Zarząd ZIR wyraził negatywnie stanowisko względem projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie dotyczących OPR. Następnie rozmawiano o współpracy Oddziału Terenowego KOWR OT w Szczecinie z Zarządem ZIR, poruszając także kwestie wymiany korespondencji oraz informacji przekazywanych w pismach KOWR. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy oraz w miarę możliwości strona KOWR zobowiązała się do przeanalizowania kwestii przekazywania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nieruchomość w korespondencji przesyłanej do ZIR. Zarząd ZIR podkreślił, że większa wiedza na temat stanu prawnego nieruchomości pozwoli na szybsze wypracowywanie opinii w sprawach dotyczących przedłużania umów dzierżaw lub sprzedaży gruntów będących w zasobie KOWR. Omówiono też kwestię dotyczącą przedłużających się procedur wykupu gruntów z KOWR. Rolnicy wskazują, że procedura pierwszeństwa nabycia jest bardzo długa. Pani Dyrektor odnosząc się do tego aspektu przedstawiła posiadane dane w tym zakresie. W toku dyskusji rozmawiano również o tym, że jesteśmy jedynym województwem, które posiada 2 oddziały KOWR, i co za tym idzie, dwie rady społeczne, a w konsekwencji różne wypracowane przez rady zasadny rozdysponowywania nieruchomości. Na koniec poruszono kwestię Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz podmiotów zobowiązanych do odprowadzania składek na rzecz niniejszego funduszu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, omówił aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR, przeanalizował wnioski z rad powiatowych oraz ostatniego walnego zgromadzenia.

<<  powrót