<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 23 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, w którym uczestniczył także pan Stanisław Baliński – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Posiedzenie odbywające się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanymi z rozprzestrzenianiem się Covid-19 rozpoczął Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Karbowy.

Pierwszym zagadnieniem jakim zajął się Zarząd było podsumowanie procesu opiniowania rocznych planów łowieckich, które sporządzane są na okres od dnia 1 kwietnia do 31 marca roku następnego, w szczególności  na podstawie inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej na terenie obwodów łowieckich należących głównie do PZŁ Szczecin i PZŁ Koszalin. Zarząd ZIR podkreślił, iż trafna ocena liczebności, zagęszczenia i struktury populacji danych gatunków zwierzyny łownej oraz gatunków chronionych jest podstawą do prowadzenia właściwej gospodarki łowieckiej i innych działań między innymi ochrony gruntów rolniczych przed szkodami wywoływanymi przez zwierzynę łowną. Poruszono również temat zaobserwowanej dużej ilości padłych zwierząt dziko żyjących. Problem ten lawinowo zaczął się pojawiać na terenie byłego województwa koszalińskiego i dotyczy głównie padłych saren. Należy jak najszybciej zająć się sprawą, głównie z powodu możliwości roznoszenia chorób zakaźnych. Zarząd przedyskutował również projekt zmian, jakie mają być wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, w art. 126, który mówi o tym, że: Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

  1. żubry –w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;
  2. wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
  3. rysie –w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
  4. niedźwiedzie –w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
  5. bobry –w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim;

Wprowadza się pkt. 6 – 10 w brzmieniu:

            6) kormorany – w uprawach rolnych i stawach hodowlanych;

            7) żurawie – w uprawach rolnych i stawach hodowlanych;

            8) dzikie gęsi – w uprawach rolnych i stawach hodowlanych;

            9) łabędzie – w uprawach rolnych i stawach hodowlanych;

            10) krukowate – w uprawach rolnych i stawach hodowlanych.

Następnie członkowie Zarządu omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła głównie spraw związanych z: chęcią rozbudowy siatki stacji meteorologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego w niedalekiej perspektywie czasu, rozdysponowaniem gruntów rolnych z Zasobu WRSP, szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną i chronioną.

<<  powrót