<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 16 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi spotkania była Pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim,  Pan Przemysław Kozak w zastępstwie za p. Magdalenę Jackiewicz – Dyrektor ZOR ARiMR w Szczecinie.

Spotkanie w dużej części poświęcone było problematyce suszy i stanu upraw rolniczych. Na dzień dzisiejszy 80 gmin jest zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy rolniczej. Pani Dyrektor Barbara Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi system monitoringu suszy opierający się na aplikacji suszowej w dalszym ciągu podlega rozbudowie i ciągłemu doskonaleniu, dlatego też istotne jest zgłaszanie wszystkich uwag rolników tak aby później umożliwić wdrożenie niezbędnych wnioskowanych zmian. Po analizie porównawczej z lat poprzednich Pani Dyrektor pozytywnie oceniła działanie aplikacji suszowej, która zdaje się odzwierciedlać rzetelniej stan upraw. Od 28 maja br. zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości sporządzenia łącznego protokołu oszacowania szkód obejmującego szkody powstałe w uprawach w wyniku suszy. Przed ukazaniem się wytycznych protokoły były łączone i tak np. gradobicie i susza w protokole wykazały 30% strat – takie protokoły zostaną skorygowane. Pani Dyrektor zaapelowała o przekazywanie uwag gdyż jest to jedyny sposób na wprowadzenie ewentualnych znam w funkcjonującej drugi rok aplikacji. Przypomniała także, że Wojewoda nie może powoływać komisji szacujących straty w związku z wystąpieniem zjawiska suszy chyba, że dotyczy to szkód w środku trwałym. 

Zarząd odnosząc się do problemu występowania suszy (zasadniczo corocznie) zwrócił uwagę, że w tym roku nie odnotowano tego zjawiska wiosną z tych też względów rośliny nie wykształciły rozbudowanego systemu korzeniowego, dlatego też susza letnia może  wyjątkowo dotkliwie odbić się na ilości i jakości plonu. Ponadto niesprzyjające warunki pogodowe w tym roku wyjątkowo dotkliwie wpłynęły na uprawy kukurydzy. Jest to także wskazanie do podjęcia czynności zmierzających do zmian wartości progowych (terminy wysiewu) tak jak było to w przypadku np. buraka. Kukurydza bowiem późno zaczyna być monitorowana przez IUNG. Istotne jest także aby nie spieszyć się ze złożeniem wniosku suszowego, gdyż może on być złożony tylko raz, a aplikacja jest aktywna aż do listopada. Omawiając działanie aplikacji wskazano na kilka  problemów: nadal gospodarstwa z produkcją zwierzęcą są najbardziej poszkodowane, aplikacja nie jest „połączona” z danymi z ARiMR (systemy powinny się uzupełniać), w dalszym ciągu monitoring, na którym opiera się stwierdzenie występowania zjawiska suszy, nie odzwierciedla w wielu przypadkach rzeczywistych strat w uprawach. W toku dyskusji wskazano także kolejny istotny problem jej funkcjonowania, a mianowicie – rolnik po złożeniu wniosku nie otrzymuje informacji zwrotnej o procentowym wykazaniu straty (czy ma 30% czy też nie). 

Na koniec tej części posiedzenia p. Dyrektor Barbara Wójcik podziękowała za udział w pracach komisji ze strony Izby. Praca komisji często niebyła by możliwa bez zaangażowania Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza przypomina, że zgodnie z wytycznymi:

  • Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środków trwałych) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.
  • Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Podanie i ujęcie w protokole nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu pomocy.

W drugiej części posiedzenia Zarząd omówił bieżącą korespondencję, która wpłynęła do biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Podjęto decyzję o przystąpieniu do III edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Członkowie Zarządu przedstawili również swoje propozycje w sprawie nowych terminów zbiorów poszczególnych zbóż i roślin okopowych do zmiany uchwały przez Urząd Marszałkowski.

Na zakończenie posiedzenia omówiono również stan przygotowań do obchodów XXV-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót