<<  powrót

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (którego datę ogłoszenia wskazano na 1 czerwca 2022r. natomiast datę wejścia w życie wskazuje się na 16 czerwca 2022 roku) czytamy, że Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 30 czerwca 2022 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, po dniu 30 czerwca 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

Poniżej umieszczamy właściwe Rozporządzenie Rady Ministrów w celu zapoznania się z jego treścią.

<<  powrót