<<  powrót

MRIRW w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca br., znak: KRIR/KK/800/22, w sprawie podwyższenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uprzejmie informuję , co następuje:
Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.
Mając na uwadze ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022 kwotę 1.340 mln zł przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (2) została określona stawka zwrotu podatku w wysokości 1,00 zł. Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego składają wnioski w dwóch terminach, tj.: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. W pierwszym terminie 2022 r. na zwrot podatku akcyzowego została wykorzystana łączna kwota 754,6 mln zł (56% dostępnych środków). Pozostałe w budżecie środki muszą
zabezpieczyć zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wnioskującym w drugim terminie 2022 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. uzależniona będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

<<  powrót