<<  powrót
ZIR logo

Zarząd ZIR wystosował pismo do Prezesa Krajowej Izby Rolniczej ws wprowadzenia zmian w aplikacji suszowej oraz łączenia protokołów.

W treści pisma czytamy, że

Zarząd ZIR w nawiązaniu do posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wojewodzie Zachodniopomorskim oraz w oparciu
o informacje przekazane z poszczególnych powiatów  zwraca się z prośbą o przekazanie wypracowanych wniosków i zagadnień do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1.             Wnosimy o jak najszybszą zmianę treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szczególnie w § 13zh. pkt 1 ust. 3 i 4. Obecna treść rozporządzenia budzi wiele wątpliwości, ponieważ wprowadza zasadę osobnego liczenia strat. Dla przykładu producenci rolni, którzy doświadczyli strat w uprawach zarówno w wyniku np. suszy
 na poziomie 20% jak i deszczów nawalnych lub gradu na poziomie 28 %, nie mają możliwości ubiegania się o pomoc finansową, ponieważ, straty powstałe w wyniku każdego zjawiska są na poziomie niższym niż wymagane 30%, niemniej jednak szkody w ich uprawach są na poziomie dużo wyższym (20%+28%=48%).
2.             Wprowadzenie do aplikacji suszowej możliwości wydrukowania wniosku oraz samego potwierdzenia jego złożenia (taka możliwość istnienie w przypadku składania
e-wniosków), ponieważ nie widzimy żadnych przeciwwskazań, aby było to możliwe
 w przypadku składania wniosku suszowego za pomocą aplikacji internetowej. Zapobiegnie to wielu nieporozumieniom, wynikającym często z niedoinformowania osób zainteresowanych czy dany wniosek w ogóle został złożony oraz na jakim poziomie aplikacja wyliczyła straty w uprawach.
3.             W ubiegłorocznym kształcie aplikacji producenci nie mieli możliwości odwołania się od protokołu czy w ogóle od samego oszacowania, ponieważ sam protokół można było wydrukować dopiero po uzyskaniu 30 % strat a w przypadku nie osiągnięcia strat 30% wniosek aplikacja automatycznie odrzucała. Wnosimy o wprowadzenie możliwości odwołania się od oszacowania szkód za pomocą aplikacji. Zasadnym będzie również stworzenie możliwości wysłania w teren zespołów, które będą miały sposobność zweryfikowania stanu faktycznego na polu uprawnym, ponieważ niejednokrotnie ocena stanu uprawy przez aplikacje odbiega znacząco od rzeczywistego.
4.             Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uważa również, że należy odróżnić straty w uprawach od strat w gospodarstwie tzn. produkcja zwierzęca powinna być oddzielona od roślinnej. Obowiązująca treść rozporządzenia zaniża szkody w przypadku gospodarstw posiadających zwierzęta. Nieuzasadnione jest działanie mające na celu eliminowanie produkcji zwierzęcej. Rolnicy utrzymujący zwierzęta poprzez niedobór własnej bazy paszowej obniżają wydajność produkcji lub są zmuszani do dokonywania zakupów ponosząc dodatkowe koszty.
5.             Należy również zwrócić uwagę na wartości KBW dla poszczególnych roślin, które
są zróżnicowane i zmieniają się w zależności od fazy rozwojowej. Należy podjąć działania mające na celu  zmianę wartości klimatycznego bilansu wodnego
 dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych ponieważ osiągniecie wartości progowej oznaczającej wystąpienie suszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 roku odbiega od racjonalnych norm.
Podsumowując powyższe Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej działając
w interesie zachodniopomorskich producentów rolnych apeluje do Pana Prezesa i Zarządu KRIR o jak najszybsze, wnikliwe przeanalizowanie powyższych propozycji oraz podjęcie działań mających na celu wprowadzenie ich w życie.

<<  powrót