<<  powrót

W odniesieniu do informacji przekazanej przy piśmie znak DŻW.zch.870.80.2022 z dnia 19 sierpnia br. uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 poprzez:

  1. wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozpowszechnienia powyższej informacji wśród rolników utrzymujących zwierzęta.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, że niniejsza informacja zastępuje wytyczne w sprawie korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt przekazane przy piśmie znak DŻW.zch.870.80.2022 z dnia 19 sierpnia br.

Proszę o potraktowanie przedmiotowej sprawy jako bardzo pilnej.

<<  powrót