<<  powrót

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 4 lipca 2022 r., w sprawie wydłużenia spłaty kredytów klęskowych dla rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedzi z dnia 29 września 2022 r., informuje co następuje:

“Odnośnie do wniosku o dopłaty do oprocentowania kredytów informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może:

  • stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
  • wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął, pod warunkiem braku przekroczenia kwoty pomocy wyliczonej w umowie kredytu oraz mając na uwadze, iż okres stosowania przez ARiMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie. Producenci rolni mogą ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych ww. kredytów, udzielanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.).

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Odnosząc się do pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu nawozów informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja udziela pomocy producentom rolnym na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 maja 2022 r. Aktualnie trwa wypłata dotacji dla producentów rolnych.”

<<  powrót