<<  powrót

MRiRW odpowiada w sprawie wniosku zgłoszonego przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W odpowiedzi czytamy:
“(…)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1) wprowadza rozwiązania mające zastosowanie, w szczególności przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia. W trakcie prac nad projektem tego rozporządzenia, które prowadziła Komisja Europejska, Polska zgłaszała na bieżąco uwagi i aktywnie uczestniczyła w pracach nad opracowanym dokumentem.
Niemniej jednak ostateczne decyzje zapadły na forum wszystkich państw członkowskich UE. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 obowiązuje od 21 kwietnia 2021 r., co do zasady wiąże w całości i ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że nowe przepisy unijne w zakresie ASF obowiązują stosunkowo krótko, z uwagi na co Komisja Europejska z pewnością nie będzie skłonna do ich nowelizacji w krótkookresowej perspektywie, zwłaszcza w sytuacji podjęcia interwencji wyłącznie przez jedno państwo członkowskie UE. Niemniej jednak, posiadając świadomość obostrzeń, które nakładają ww. przepisy na podmioty sektora wieprzowiny i ich dotkliwości dla uczestników rynku wieprzowego, resort rolnictwa rozważy skierowanie odpowiedniego wystąpienia do Komisji Europejskiej w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając przy tym ewentualność uzyskania odpowiedniego poparcia dla polskich postulatów przez inne państwa członkowskie UE, co niewątpliwie wzmocniłoby intensywność oddziaływania takiego wniosku.

Niezależnie od powyższego nawiązując do chęci sprzedaży świń do rzeźni, które funkcjonują w pobliżu miejsca prowadzenia ich hodowli, należy podkreślić, że taka sprzedaż do zakładów znajdujących się najbliżej gospodarstwa, jest dopuszczona w ww. przepisach prawa również
w odniesieniu obszarów o szczególnych restrykcjach w zakresie ASF, takich jak obszary objęte ograniczeniami II i III1. Takie rzeźnie, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, muszą zostać zatwierdzone przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.


Ponadto, możliwe jest również przemieszczenie świń do uboju zarówno poza obszar objęty ograniczeniami II, jak i poza obszar objęty ograniczeniami III, po spełnieniu odpowiednich, przewidzianych przepisami, wymagań.(…)”

<<  powrót