<<  powrót

Na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do MRiRW ws automatycznej zmiany klasyfikacji gruntów na TUZ po 5 latach deklarowania na danej działce TUZ lub TUZ potencjalnego (trawy na gruntach ornych).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/2115 państwa członkowskie muszą w swoich planach strategicznych WPR określić definicję trwałych użytków zielonych z uwzględnieniem ust. 3 lit. c tego rozporządzenia.

Poniżej zamieszczamy treści wystąpień ZIR, KRIR oraz odpowiedź MRiRW.

<<  powrót