<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie korzystniejszych uprawnień dla rencistów wystąpiła z pismem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi MRiRW wyjaśnia:
Renta rolnicza składa się z części składkowej oraz części uzupełniającej. Część składkowa renty rolniczej jest wypłacana zawsze, natomiast wypłata części uzupełniającej ulega zawieszeniu w całości lub określonej części, jeżeli świadczeniobiorca nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Wobec tego, zgodnie z przepisami art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników1, rencista chcąc otrzymać świadczenie w pełnej wysokości (tzn. zarówno część składkową jak i część uzupełniającą) powinien zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, np. poprzez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na inną osobę.

Dokonać tego można w każdej dozwolonej prawem formie, np. przez wydzierżawienie gospodarstwa rolnego, umowę darowizny, umowę o dożywocie, umowę sprzedaży. Ewentualnie rolnik po udowodnieniu, że nie prowadzi działalności rolniczej w posiadanym gospodarstwie również otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Jeśli chodzi o możliwość wydzierżawienia gospodarstwa rolnego, dokonuje się tego na podstawie umowy 1 Dz.U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm. pisemnej zawartej na co najmniej 10 lat, której zawarcie potwierdza wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidują zatem zróżnicowane formy zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które pozwalają uwzględnić różne potrzeby osób korzystających
z rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Należy również zauważyć, że rolnik-rencista, otrzymując rentę w pełnej wysokości, może użytkować grunty rolne, pod warunkiem, że nie stanowią one gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.
Powyżej opisane zostały obowiązujące przepisy prawa niemniej jednak informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizujemy wszystkie napływające postulaty dotyczące rolniczych świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym te dotyczące rent, tak aby w możliwie najwyższym stopniu służyły obywatelom i korzystnie wpływały na poprawę ich sytuacji społeczno-gospodarczej.

<<  powrót