<<  powrót

W nawiązaniu do pisma znak ZIR/AB/3251/23 w sprawie podjęcia działań w
zakresie złagodzenia skutków trudnej sytuacji w rolnictwie, uprzejmie informuje co
następuje.
Aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje wypłaty
pomocy w zakresie pomocy dla producentów na dofinansowanie zakupu nawozów
mineralnych i dla producentów, którzy dokonali sprzedaży pszenicy lub gryki, w
ramach limitu środków na ten cel.
W obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania mające na celu udzielenie
pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań
wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.
Producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania mogą ubiegać
się w banku o:
a) zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w
umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze ni minął,
b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile
określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,
c) zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.
Zasady udzielania kredytów przewidują również, że w przypadku zaprzestania przez
kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od
niego niezależnych, umożliwiają bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji
kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, uznanie tego
zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty
do oprocentowania kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę
działalności lub spłaty kredytu i odsetek dopłaty ponownie są stosowane od dnia
tego wznowienia.
Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne producenci rolni mogą
nadal ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w
związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również
możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne.
Odnosząc się zaś do zminimalizowania skutków niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, informuję, ze na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziane
zostało udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r.
O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym
powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej
produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających
rok, w którym wystąpiły te szkody.
Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn, powierzchni uprawy, na której
powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, oraz stawki pomocy.
Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy, minister
właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość tej stawki ogłosi
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy.
Ponadto, producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych mogą ubiegać się o:
1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej godnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z warunków ubiegania się
o ten kredyt jest dołączenie do wniosku protokołu oszacowania szkód.
O powyższe kredyty mogą ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie
rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w
wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z
ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody.
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na
indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących
składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu
w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne
raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu
umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności
czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta
rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej powstały szkody;
4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg
w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

PONIŻEJ zamieszczamy również pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

<<  powrót