<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie zmiany przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 14 lutego 2023 r., udzieliło następujących informacji:

“Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt, przewidującym m. in zmianę ustawy o ochronie zwierząt.
Projektowane zmiany mają na celu doprecyzowania zasad, na jakich będzie się odbywał interwencyjny odbiór zwierząt, także przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Interwencja legislacyjna jest wynikiem stale docierających sygnałów, także od Rzecznika Praw Obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania swoich uprawnień
przez organizacje społeczne. Nieprawidłowości te dotyczą zarówno samej zasadności interwencyjnego odebrania zwierzęcia, jak również:
1) nieinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odebraniu zwierząt, co, po pierwsze, utrudnia temu organowi ocenę stanu faktycznego sprawy i tym samym utrudnia wydanie decyzji rozstrzygającej o zasadności odebrania
zwierząt, po drugie natomiast, oddala w czasie możliwość obrony swoich praw przez właściciela odebranych interwencyjnie zwierząt i zmniejsza jego szanse na ich odzyskanie;
2) wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, co utrudnia, a nawet uniemożliwia ich późniejszy zwrot właścicielowi – znane są przypadki, gdy
organizacje społeczne same nie są w stanie określić miejsca przebywania odebranych przez siebie zwierząt – na co zwrócił uwagę Rzecznik Praw
Obywatelskich, informując Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o „swobodnym” dysponowaniu zwierzętami przez organizacje społeczne;
3) uchylania się od zwrotu odebranych zwierząt zarówno w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania zwierząt (tj. w przypadku, gdy wójt stwierdzi, że interwencyjne odebranie zwierząt było
bezzasadne), jak i w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad tymi zwierzętami.
Powyższe nieprawidłowości winny być oceniane w kontekście obowiązku ponoszenia przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt.
Projektowane obecnie przepisy z jednej strony pozostawiają przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uprawnienie do odbierania zwierząt w sytuacjach niecierpiących zwłoki, co było postulowane zarówno przez same organizacje, ale także przez parlamentarzystów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, z drugiej natomiast strony nadają interwencyjnemu odbieraniu zwierząt pewne ramy formalne, służące wyeliminowaniu nadużyć czy niedopuszczalnych nieprawidłowości w tak wrażliwym obszarze jakim jest życie i zdrowie zwierząt oraz ingerowanie w prawo własności.
Z uwagi na wczesny etap prac legislacyjnych nie jest jeszcze możliwe przekazanie bardziej szczegółowych informacji o kształcie projektowanych rozwiązań.
W kwestii natomiast postulatu wprowadzenia kar dla organizacji społecznych za bezpodstawne wtargnięcia na teren gospodarstwa rolnego, zwracam uwagę, że odpowiedni przepis znajduje się już w Kodeksie karnym, zgodnie bowiem z jego art. 193: „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.”

<<  powrót