<<  powrót

W tym roku, już po raz trzynasty przeprowadzony został przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla Dzieci z wiejskich szkół podstawowych. Hasło Konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, nawiązywało do tegorocznej kampanii prewencyjnej prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprosiła także dzieci rolników do udziału
w IV Ogólnopolskim Konkursie na Rymowankę dla Dzieci o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Hasło przewodnie Konkursu było również dyktowane kampanią prewencyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącą bezpieczeństwa podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem obu Konkursów było promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą na terenach wiejskich, przekazywanie im podstaw wiedzy z zakresu BHP
oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs Plastyczny był skierowany do uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich
w dwóch grupach wiekowych, z klas 0-III oraz IV-VIII. Zadanie polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy w formacie A-3, w dowolnej technice plastycznej, na temat zapobiegania występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom oraz chorobom zawodowym rolników. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa punktowała zgodność z ideą konkursu, jej trafne przedstawienie oraz walory estetyczne. W etapie wojewódzkim ocenie poddano 478 prac wykonanych przez dzieci z 74 szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs na Rymowankę był przeznaczony dla dzieci urodzonych w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie polegało na ułożeniu rymowanki, składającej się z minimum czterech wersów, popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego
w gospodarstwach rolnych. W etapie wojewódzkim poddano ocenie 27 prac z województwa zachodniopomorskiego, które spełniały warunki formalne Regulaminu Konkursu.

W dniu 17 kwietnia 2023 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie, zebrały się dwie Komisje Wojewódzkie dotyczące obu Konkursów, składy których tworzyli pracownicy KRUS oraz przedstawiciele instytucji około rolnych. Pierwsze prace komisyjne zaczęła Komisja Wojewódzka Konkursu dla Dzieci na Rymowankę wybierając trzech laureatów, którymi zostali: Aleksandra Bruska z Pokrzywna, Wiktoria Kanclerowicz z Daleszewa oraz Jakub Litwin
z Garbna. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS
w Koszalinie, Okręgową Inspekcję Pracy w Szczecinie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ze względu na wspaniałą twórczość wszystkich uczestników Konkursu, Komisja postanowiła nagrodzić wyróżnieniami 24 rymowanki, które spełniały warunki formalne zamieszczone
w Regulaminie i także wręczyć nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie oraz Państwową Inspekcję Pracy
w Szczecinie. Niestety nie wszystkie nadesłane prace spełniały wymagania formalne, lecz
ze względu na zaangażowanie i kreatywność Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie postanowił przyznać drobne upominki za uczestnictwo w ww. przedsięwzięciu.

<<  powrót