<<  powrót

Samorząd rolniczy zwrócił się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podjęcie działań mających na celu obronę interesów rolników z pojawiającymi się doniesieniami o problemach z wypłatą II raty pomocy w ramach poddziałań premiowych PROW 2014-2020 (“Premia dla młodych rolników” oraz “Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”).

Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Ministra o wydanie stosownej interpretacji prawa dla ARiMR, aby rolnicy nie musieli dokonywać zwrotów pomocy.

W odpowiedzi czytamy:

“Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie instrumentu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020, struktura produkcji rozumiana jest jako struktura produkcji roślinnej, uwzględniająca rodzaj i powierzchnię upraw, lub struktura produkcji zwierzęcej, uwzględniająca gatunek i liczbę zwierząt gospodarskich. W przypadku niespełniania warunku w zakresie prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zaplanowaną w biznesplanie docelową strukturą produkcji – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy, a druga rata pomocy nie jest wypłacana (analogiczne przepisy mają zastosowanie również dla operacji typu „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020). Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie instrumentu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020, beneficjent powinien zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, czyli m. in. prowadzić gospodarstwo zgodnie z zaplanowaną w biznesplanie strukturą produkcji w okresie docelowym. Należy również zauważyć, że beneficjent ma możliwość wystąpienia do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji. Zgoda jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia, zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali produkcji roślin lub zwierząt w gospodarstwie nie wymagają zgody ARiMR, jeżeli zostanie zachowany kierunek produkcji określony w biznesplanie dla docelowej sytuacji gospodarstwa oraz zostanie spełniony warunek dotyczący osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz
o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa (lub o co najmniej 10% w przypadku „Premii dla młodych rolników”).
W odniesieniu do powyższego, służby doradztwa rolniczego zgłosiły zastrzeżenie, że w niektórych przypadkach nawet niewielka zmiana struktury produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej (np. polegająca na zwiększeniu obsady zwierząt o 2 sztuki czy też dotycząca powierzchni UR o wielkości 2 arów) może spowodować zmianę automatycznie wyznaczanego w biznesplanie kierunku produkcji – jeśli dotychczasowa struktura oscylowała wokół wartości granicznych.
Mając powyższe na uwadze, jak również nawiązując do podniesionej w piśmie kwestii, pragnę poinformować Pana Prezesa, że obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace legislacyjne dot. rozporządzeń w sprawie instrumentów: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników” mające na celu wprowadzenie zmiany korzystnej dla beneficjentów w zakresie ustalania czy został zrealizowany warunek dot. osiągnięcia struktury produkcji w okresie docelowym.

<<  powrót