<<  powrót

W sierpniu tego roku Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministerstwa z wnioskiem o podjęcie prac i wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarząd ZIR wskazywał, że według obowiązujących przepisów wysokość szkód jest określana automatycznie przez aplikacje publiczną (zgłoś suszę), w której rolnik również ma możliwość sam określić wysokość szkód w swoim gospodarstwie oraz poprzez komisje powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę. Wynik oszacowania komisja załącza do aplikacji w postaci raportu komisji. Pkt. 14 ww. rozporządzenia nie precyzuje ostatecznej wartości strat, dlatego w ocenie samorządu rolniczego wspomniany raport komisji jest kluczowym elementem tej procedury. To szacunki niezależnej komisji powinny być przyjmowane jako procentowa wysokość szkód ostatecznie. Szacunek przedstawiony przez komisję ma bowiem charakter rozstrzygający pomiędzy obliczeniami generowanym automatycznie, a tym co przedstawia rolnik.

Reasumując, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej działając w interesie poszkodowanych rolników oczekiwał podjęcia pilnych prac w tej sprawie.

W połowie listopada Zachodniopomorska izba Rolnicza otrzymała pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poinformował, że po zakończeniu szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy poddane zostaną analizie wprowadzone w bieżącym roku zmiany pozwalające na uzupełniające szacowanie szkód przez komisje powołane przez wojewodów i rozważona zostanie konieczność wprowadzenia zmian

<<  powrót